fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W STOLLER EUROPE, S.L.U. jesteśmy zobowiązani do poszanowania i ochrony danych osobowych. Dlatego stosujemy szereg środków technicznych i prawnych, aby odpowiednio chronić poufność danych osobowych użytkowników odwiedzających tę stronę, które otrzymujemy, przechowujemy i / lub przetwarzamy.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), i obowiązującymi przepisami w kwestii ochrony danych, informujemy, że podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest:

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adres: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Kod pocztowy i miasto: 03203 Elche

Powiat (kraj): Alicante (Hiszpania)

NIP: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Strona internetowa: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante, tom 2082, strona 192, karta A-46190, pierwszy wpis.

 

 • CELE:

Jeśli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail lub wypełni formularz zapytania, jego dane osobowe zostaną wykorzystane do odpowiedzi na zapytanie, będziemy również mogli informować go o nowościach i wiadomościach dotyczących naszej firmy.

Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza oznacza zgodę nadawcy na przetwarzanie zawartych w nim danych, chyba że w treści wiadomości wskazano odwrotnie. W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@stollereurope.com.

 

 • PRZETWARZANE DANE:

Przetwarzane przez nas dane to:

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym między innymi: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
 2. Dane handlowe i podatkowe.
 3. Dane geolokalizacyjne.

 

 • PRZECHOWYWANIE DANYCH.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do obsługi zapytań czy żądań Użytkowników, i zawsze dopóki zainteresowany nie wniesie o ich usunięcie; oraz tak długo jak jest to konieczne do wypełnienia stosownych zobowiązań prawnych, uzależnionych w każdym przypadku od rodzaju danych.

 

 • ODBIORCY DANYCH.

Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej firmie czy podmiotowi trzeciemu. Będą mogły zostać przekazane jedynie spółkom należącym do grupy STOLLER lub w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego.

 

 • PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Podstawą prawną zarządzania relacjami z podmiotem danych jest wyraźne żądanie wypełnienia formularza z danymi.

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Właściciel przetwarza jej dotyczące dane osobowe. Osoby, których dane dotyczą i osoby powiązane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W pewnych okolicznościach i z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji, osoby powiązane  lub osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się ich przetwarzaniu. STOLLER EUROPE zaprzestanie przetwarzania ich danych z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia czy obrony możliwych roszczeń.

Podmiot danych może skorzystać z przysługujących mu praw, wysyłając e-mail na adres comunicación@stoller.es, załączając kserokopię swojego dowodu osobistego i wyraźnie wskazując z jakich praw chce skorzystać. Wniosek może być również złożony drogą pocztową na podany powyżej adres.

Informujemy również, że osoby których dane dotyczą, mogą złożyć skargę związaną z przetwarzaniem ich danych osobowych do organu kontroli, którym w Hiszpanii jest Agencja Ochrony Danych  (Agencia de Protección de Datos www.aepd.es.)

 

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ.

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony i odpowiednich zabezpieczeń, przekazywanie danych za granicę może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę,
 2. Przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem danych lub w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,
 3. Przekazanie danych jest konieczne w celu zawarcia lub realizacji umowy w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych i inną osobą fizyczna lub prawną,
 4. Przekazanie danych jest konieczne z ważnych względów publicznych,
 5. Przekazanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
 6. Przekazanie danych jest konieczne dla zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; lub innych osób, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
 7. Przekazanie następuje z rejestru publicznego, który zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich ma służyć za źródło informacji publicznej i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes, ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub krajów członkowskich.

 

 •  JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa hiszpańskiego. STOLLER EUROPE oraz Użytkownicy poddają się jurysdykcji sądów w Alicante, zrzekając się jednoznacznie jakiegokolwiek innego ustroju prawnego.