fbpx

INFORMACJA PRAWNA

 1. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ:

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informujemy:

Właściciel tej strony: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adres: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Kod pocztowy i miasto: 03203 Elche

Powiat (kraj): Alicante (Hiszpania)

NIP: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Strona internetowa: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante, tom 2082, strona 192, karta A-46190, pierwszy wpis.

 

 1. CEL:

STOLLER EUROPE udostępnia tę stronę internetową Użytkownicy Internetu (zwani w dalszej części, “Użytkownikiem” lub “Użytkownikami”), aby dostarczać zarówno informacji o oferowanych przez firmę produktach lub usługach, jak i umożliwiać użytkownikom dokonywanie zapytań lub sugestii za pośrednictwem formularza załączonego w tym celu.

Ta strona internetowa, oferowana użytkownikom przez STOLLER EUROPE, zapewnia odwiedzającym informacje, produkty, usługi i wiele innych funkcji, z których część może być przeznaczona dla określonych regionów lub terytoriów.

Nie wszystkie produkty, usługi lub produkty opisane na tej stronie są dostępne w każdym kraju. W razie wątpliwości z firmą można skontaktować się pod adresem podanym na stronie, aby określić, które produkty, programy i usługi są dostępne. Osoby, które chcą skorzystać z produktu STOLLER EUROPE opisanego na tej stronie, muszą postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi

na etykiecie produktu i przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym regionie lub terytorium przepisów i regulacji jego dotyczących.

 

 

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY I OBOWIĄZKI.

Wejście na Stronę Internetową i korzystanie z niej nadaje użytkownikowi status Użytkownika Strony Internetowej i oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz ich zmian.

Usługi Strony Internetowej ograniczają się do czasu, w którym Użytkownik jest połączony ze Stroną Internetową lub jakąkolwiek usługą oferowaną za jej pośrednictwem. Z tego względu Użytkownik powinien przeczytać uważnie niniejszy Regulamin przez każdym korzystaniem ze Strony, gdyż warunki w nim określone mogą ulec zmianie, jak opisano z dalszej części.

Aby otrzymać mailowo dodatkową informację o Właścicielu, nowościach dotyczących usług i produktów oferowanych na Stronie Internetowej, Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Właścicielowi, stając się tym samym Użytkownikiem Zarejestrowanym. W związku z powyższym, Właściciel informuje, iż spełnia wymogi Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też każdorazowo wymagał będzie od Użytkownika udzielenia zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail do celów handlowych. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku rejestracji może mu zostać przydzielone hasło, za które odpowiada, zobowiązując się do jego rzetelnego i poufnego użycia, oraz do korzystania w sposób właściwy z treści i usług (takich jak np. usługi chatu, fora lub grupy dyskusyjne), które STOLLER EUROPE oferuje w swojej witrynie i nie używania ich do, m.in.

 • czynności niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z zasadami dobrej wiary i porządku publicznego;
 • rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, pochwalającym terroryzm lub naruszającym prawa człowieka;
 • powodowania szkód w sprzęcie i oprogramowaniu STOLLER EUROPE, jego dostawców i osób trzecich, wprowadzania i rozpowszechniania w sieci wirusów lub innych elementów, które mogą wprowadzać zmiany w systemie informatycznym, powodując szkody, o których mowa powyżej. Właściciel niniejszej strony nie odpowiada za szkody mogące wynikać w sposób pośredni lub bezpośredni z użytkowania Strony Internetowej i jej zawartości. Nie odpowiada również za szkody informatyczne, które mógłby ponieść odwiedzający wskutek dostępu do zawartości Strony. Nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów ani innych elementów mogących spowodować zmiany z systemie informatycznym (softwarze lub hardwarze), w dokumentach elektronicznych czy zapisanych w systemie plikach.
 • prób dostępu lub do korzystania z kont mailowych innych użytkowników, zmian i ingerencji w ich wiadomości. STOLLER EUROPE zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich komentarzy i treści, które naruszałyby godność osobistą, byłyby dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażające dzieciom i młodzieży oraz naruszające porządek i bezpieczeństwo publiczne; lub takich, które, jego zdaniem, są nieodpowiednie do publikacji. STOLLER EUROPE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, chacie i innych narzędziach umożliwiających wyrażanie opinii.

 

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej i jej treści w sposób właściwy. Zabrania się korzystania ze Strony w celach niezgodnych z prawem, mogących wyrządzić krzywdę firmie lub osobom trzecim lub mogących zakłócić normalne funkcjonowanie Strony Internetowej. Jeśli działanie Użytkownika pozostaje sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami dobrej wiary, dobrymi praktykami lub porządkiem publicznym, Użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność. STOLLER EUROPE zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do strony i/lub oferowanych usług bez wcześniejszego uprzedzenia, z inicjatywy własnej lub osoby trzeciej, Użytkownikom nie stosującym się do niniejszego Regulaminu. Jednocześnie informujemy, że STOLLER będzie ścigał naruszania Regulaminu oraz przypadki niewłaściwego korzystania ze swojej Strony Internetowej, wszczynając stosowne postępowanie cywilne lub karne.

Stosowane przez STOLLER EUROPE kryteria w dziedzinie korzystania z danych osobowych udostępnionych w sposób dobrowolny przez Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.

STOLLER EUROPE w dowolnej chwili i bez uprzedzenia może zmieniać i aktualizować informacje na Stronie, jej konfigurację albo prezentację. Tym samym, nie gwarantuje pełnej funkcjonalności swojej Strony Internetowej czy całkowitego braku błędów.

Wszystkie linki stron trzecich odnoszące się do tej Strony Internetowej powinny być zamieszczane zgodnie z zasadami dobrej wiary, z poszanowaniem praw Właściciela Strony Internetowej i po wcześniejszym skontaktowaniu się nim.

Link powinien wskazywać źródło «STOLLER EUROPE», a efektem aktywacji linku powinna być komunikacja z dowolną stroną witryny STOLLER EUROPE, a nie publikacja treści ze Strony Internetowej na innej (framing).

STOLLER EUROPE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odniesienia i zawartość linków kierujących z niniejszej Strony Internetowej do stron osób trzecich. Celem linków i odniesień jest uzyskanie przez Użytkownika dodatkowych informacji związanych z danymi treściami. STOLLER EUROPE nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie tego typu linków zewnętrznych nie oznacza żadnego rodzaju powiązania, fuzji lub udziału w tych podmiotach.

 

 1. WŁASNOŚC PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA.

Wszystkie treści opublikowane na niniejszej Stronie Internetowej, a w szczególności wzory, teksty, logo, znaki towarowe, przyciski lub jakiekolwiek inne formy graficzne, które mogłyby zostać użyte w przemyśle lub obrocie handlowym, podlegają prawu własności intelektualnej i przemysłowej STOLLER EUROPE lub podmiotów trzecich. Dlatego też jakiekolwiek wykorzystanie strony i jej treści powinno mieć charakter ściśle prywatny, a czynnościami wyłącznie zastrzeżonymi dla STOLLER EUROPE pozostają wszelkie te związane z kopiowaniem, zwielokrotnianiem, rozpowszechnianiem, zmianą, publicznym udostępnianiem, i podobne, całości lub części treści Strony Internetowej; i, tym samym, żaden Użytkownik nie będzie mógł ich dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody STOLLER EUROPE. Użytkownik ma prawo wyświetlać elementy Strony, a nawet je drukować, kopiować i zapisywać na dysku twardym swojego komputera albo innym nośniku tylko i wyłącznie na użytek osobisty i prywatny. W żadnym wypadku nie wolno Użytkownikowi usuwać, zmieniać, obchodzić czy ingerować w jakikolwiek system zabezpieczeń zainstalowany na Stronie Internetowej STOLLER EUROPE.

 

 

 1. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa hiszpańskiego. STOLLER EUROPE oraz Użytkownicy poddają się jurysdykcji sądów w Alicante, zrzekając się jednoznacznie jakiegokolwiek innego ustroju prawnego.

 

 1. OCHRONA DANYCH.

Właściciel oświadcza, że spełnia wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawie Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw autorskich w formie cyfrowej oraz innych obowiązujących w danym czasie przepisach; zapewniając prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, będących wyłączną własnością STOLLER EUROPE, S.L., który zapewnia wszelkie środki techniczne, organizacyjne i środki bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu, przy każdym formularzu gromadzącym dane osobowe, w przypadku usług, o których świadczenie wnosi Użytkownik, Właściciel każdorazowo poinformuje Użytkownika o istnieniu i konieczności akceptacji warunków szczególnych przetwarzania jego danych, udzielając mu jednocześnie informacji o odpowiedzialności za tworzony rejestr, adresie osoby odpowiedzialnej, możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, celu przetwarzania i przekazywania danych osobom trzecim, gdyby miało to miejsce. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, wysyłając nam e-maila na nasz adres: info@stollereurope.com.

 

 1. KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM:

Wszelkie sugestie lub komentarze można przekazać za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: info@stollereurope.com