fbpx

PRIVACYBELEID

STOLLER EUROPE, S.L.U. hecht belang aan respect voor en de privacy van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een reeks technische en juridische maatregelen getroffen ter beveiliging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website die we ontvangen, opslaan en/of verwerken.

Conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel bekend als de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) en de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming informeren we u dat de verantwoordelijke voor de behandeling van uw gegevens de volgende is:

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adres: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Postcode en gemeente: 03203 Elche

Provincie (Land): Alicante (Spanje)

CIF: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Website: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Ingeschreven in het handelsregister van Alicante, in boekdeel 2082, blad 192, pagina A-46190, 1e inschrijving.

 

  • DOELEINDEN:

Indien u ons een e-mail stuurt of ons online contactformulier invult, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u antwoord te geven op uw vraag en kunnen we u op de hoogte houden van nieuws over ons bedrijf.

Als u ons een e-mail stuurt of het contactformulier invult betekent dit dat u toestemming verleent voor het verwerken van de verschafte gegevens, tenzij u het tegenovergestelde verklaart. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van deze gegevens op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen aan info@stollereurope.com.

 

  • GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

De te verwerken gegevens zijn:

  1. Identificatie- en contactgegevens, ter opsomming en niet beperkt tot bijvoorbeeld: naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Commerciële informatie en btw-nummer.
  3. Geolocatiegegevens.

 

  • OPSLAG VAN GEGEVENS.

De verschafte persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om verzoeken of vragen te beantwoorden en in ieder geval tot de belanghebbende verzoekt om verwijdering of gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot elk gegevenstype.

 

  • AAN WIE WORDEN DE GEGEVENS VERSTREKT.

Uw persoonsgegevens worden aan geen enkel ander bedrijf of orgaan verstrekt. Deze kunnen uitsluitend worden overgedragen aan de bedrijven die tot de ‘STOLLER’-groep behoren of in geval van een wettelijke verplichting.

 

  • RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE.

De rechtsgrond voor het onderhouden van de relatie met de belanghebbende is het uitdrukkelijke informatieverzoek op het moment dat het contact formulier wordt ingevuld

Iedereen heeft recht op bevestiging van het feit dat de eigenaar van de website zijn betreffende persoonsgegevens verwerkt. De belanghebbende of geïnteresseerde heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals op een verzoek tot rectificatie van onjuiste gegevens of indien van toepassing tot het verwijderen van de gegevens wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Onder bepaalde omstandigheden en vanwege redenen in verband met een bijzondere situatie, kunnen belanghebbenden of geïnteresseerden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. STOLLER EUROPE zal de gegevens dan niet langer verwerken, met uitzondering van dwingende wettelijke redenen of ter verdediging tegen mogelijke vorderingen.

De geïnteresseerde kan deze rechten uitoefenen door middel van een e-mail aan het adres comunicacion@stoller.es, onder duidelijke vermelding van het recht dat hij wenst uit te oefenen. Er dient een kopie van zijn identiteitsbewijs te worden bijgevoegd. Hij kan dit verzoek eveneens schriftelijk aan het eerder genoemde postadres richten.

Tot slot informeren wij de geïnteresseerden dat zij een klacht kunnen indienen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens bij de toezichthoudende instantie, in Spanje is dit de Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).

 

  • INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT.

Bij gebrek aan een geschikte beslissing en afdoende garanties kan internationale gegevensoverdracht uitsluitend plaatsvinden als wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

a) De gebruiker heeft hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleend.

b) De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen de belanghebbende en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de belanghebbende zijn genomen.

c) De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract in het belang van de belanghebbende, tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een andere fysieke of rechtspersoon.

d) De overdracht is noodzakelijk om dringende redenen van openbaar belang.

e) De overdracht is noodzakelijk voor de formulering, de uitvoering of de verdediging tegen vorderingen.

f) De overdracht is noodzakelijk om de vitale belangen van de belanghebbende of andere personen te beschermen wanneer de belanghebbende fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te verlenen.

g) De overdracht vindt plaats vanuit een openbaar register dat conform het recht van de Europese Unie of van de lidstaten als doel heeft openbare informatie te verschaffen en dat kan worden geraadpleegd door het algemene publiek of door iedereen met een aantoonbaar wettelijk belang, maar uitsluitend in die mate dat in elk specifiek geval wordt voldaan aan de voorwaarden conform het recht van de Europese Unie of van de lidstaten.

 

  • TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGD RECHTSGEBIED.

Dit privacybeleid wordt geïnterpreteerd volgens de Spaanse wet. STOLLER EUROPE en zijn gebruikers doen uitdrukkelijk afstand van enigerlei rechtsgebied en onderwerpen zich aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Alicante.