fbpx

JURIDISCHE KENNISGEVING

 1. EIGENAAR VAN DE WEBSITE:

Conform de informatieplicht zoals vermeld in artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli, aangaande de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u over het volgende:

Eigenaar van de site: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adres: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Postcode en gemeente: 03203 Elche

Provincie (Land): Alicante (Spanje)

CIF: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Website: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Ingeschreven in het handelsregister van Alicante, in boekdeel 2082, blad 192, pagina A-46190, 1e inschrijving.

 

 1. DOEL:

STOLLER EUROPE stelt deze website ter beschikking van de gebruikers van internet (hierna ‘de gebruiker’ of ‘de gebruikers’) om informatie te verschaffen over de producten of diensten die door Stoller worden aangeboden, en om de gebruikers de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen of suggesties te doen via het daarvoor bedoelde formulier.

Deze website wordt aan iedereen aangeboden door STOLLER EUROPE en verschaft de bezoekers informatie, producten, diensten en vele andere functies, een aantal hiervan zijn mogelijk uitsluitend bedoeld voor bepaalde regio’s of landen.

Niet alle producten of diensten die op deze website worden beschreven, zijn beschikbaar in alle landen. Neem in geval van twijfel contact op met het bedrijf via de contactgegevens op de pagina om zeker te weten of de producten, programma’s en diensten tot uw beschikking staan. Degenen die een product van STOLLER EUROPE wensen te gebruiken dat op deze website wordt beschreven, dienen de aanwijzingen op het etiket van het product te volgen en te voldoen aan alle hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving in elke regio of land.

STOLLER EUROPE doet geen uitspraken over de juistheid of beschikbaarheid van de producten die op deze website worden beschreven op alle plaatsen ter wereld van waaruit deze website kan worden bezocht. Toegang tot deze website vanuit landen waarin de inhoud onwettig is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen deze website te bezoeken vanuit deze plaatsen doen dit op eigen initiatief en dienen te voldoen aan de plaatselijke wetgeving.

 

 1. GEBRUIK VAN HET PORTAL EN AANSPRAKELIJKHEID.

Als u de website opent en gebruikt, betekent dit dat u een gebruiker van de website bent en dat u instemt met alle voorwaarden in deze juridische kennisgeving en die in eventuele wijzigingen.

De dienstverlening van de website is beperkt tot het moment dat de gebruiker de website bezoekt of verbinding heeft met een van de op de website aangeboden diensten. De gebruiker dient daarom deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen wanneer hij van plan is deze website te gebruiken, daar de voorwaarden voor gebruik in deze juridische kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zoals hierna zal worden uitgelegd.

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens aan de eigenaar van de website verstrekken en een geregistreerde gebruiker worden om via e-mail extra informatie over de eigenaar en nieuws over de diensten en producten die op de website worden aangeboden te ontvangen. Daartoe informeert de eigenaar de gebruiker dat hij conform de wet 34/2002 van 11 juli, aangaande de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en de richtlijnen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens om instemming verzoekt met de verwerking van zijn e-mailadres ten behoeve van commerciële doeleinden op elk gewenst moment. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verschaffen van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie voor deze registratie. Ten gevolge van deze registratie kan er een wachtwoord worden verschaft waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Hij verplicht zich tot een zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van dit wachtwoord, evenals tot een adequaat gebruik van de inhoud en diensten (zoals bijvoorbeeld chatfunctie, forums of nieuwsgroepen) die STOLLER EUROPE via het portal aanbiedt. Tevens verplicht hij zich ertoe deze inhoud en diensten niet te gebruiken voor de volgende doeleinden (louter ter opsomming maar niet beperkt tot):

 • onrechtmatige of verboden activiteiten of activiteiten die indruisen tegen de goede trouw of openbare orde;
 • het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe of pornografische aard, of waarin wordt aangezet tot terreurdaden of die in strijd is met de rechten van de mens;
 • het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van STOLLER EUROPE, van zijn leveranciers of van derden, het veroorzaken of verspreiden in het netwerk van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die tot de hierboven vermelde schade kunnen leiden. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de website of de inhoud hiervan. De eigenaar is ook niet aansprakelijk voor de computerschade die de gebruiker kan oplopen als hij de website en de inhoud hiervan bezoekt. De eigenaar controleert noch garandeert de afwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die afwijkingen kunnen veroorzaken in zijn computersysteem (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen in zijn computersysteem;
 • het proberen toegang te verkrijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers, en indien van toepassing, berichten te wijzigen en manipuleren. STOLLER EUROPE behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen te verwijderen die het recht op waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of vroege jeugd benadelen, de openbare orde of veiligheid in het geding brengen of die naar eigen goeddunken niet geschikt zijn voor publicatie. STOLLER EUROPE is in geen enkel geval aansprakelijk voor de door de gebruiker gepubliceerde meningen op forums, chats of andere participatietools.

 

De gebruiker verplicht zich er met name toe de website en de inhoud hiervan op juiste wijze te gebruiken. Het gebruik van de website ten behoeve van onrechtmatige of schadelijke doeleinden jegens het bedrijf of derden, of doeleinden die de normale werking van de website kunnen schaden of verhinderen is verboden. Indien het gebruik indruist tegen de huidige wetgeving, de goede trouw, gebruiken of de openbare orde is de gebruiker aansprakelijk. STOLLER EUROPE behoudt zich het recht voor om gebruikers die niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden de toegang tot het portal en/of te weigeren of te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen initiatief of op verzoek van een derde. Bovendien informeren wij u dat STOLLER het niet voldoen aan deze voorwaarden of het onjuiste gebruik van de website zal persecuteren en alle rechtmatig van toepassing zijnde civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen zal nemen.

De door STOLLER EUROPE gehanteerde criteria met betrekking tot de door de gebruiker vrijwillig verstrekte persoonsgegevens worden vermeld in het privacybeleid.

STOLLER EUROPE kan de informatie, de configuratie of lay-out van de website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken. Bijgevolg wordt het volledige rendement van de website of de afwezigheid van fouten niet gegarandeerd.

Alle koppelingen van derden naar deze website dienen te goeder trouw en met inachtneming van de rechten van de eigenaar te geschieden, en dienen vooraf aan de hierboven genoemde eigenaar van de website te worden gemeld.

De link dient ‘STOLLER EUROPE’ als bron te vermelden en als er op de ‘link’ wordt geklikt dient deze rechtstreeks naar een van de pagina’s van STOLLER EUROPE te leiden, en niet naar een incorporatie van de inhoud van de website op de desbetreffende pagina (framing).

STOLLER EUROPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid afgeleid van de verbinding of inhoud van de koppelingen vanaf deze websites naar andere websites van derden. De koppelingen of links dienen voor extra informatie over deze inhoud voor de gebruiker. STOLLER EUROPE oefent geen enkele controle uit over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Zo betekent de aanwezigheid van deze externe koppelingen evenmin eender welke verbinding, fusie of deelname aan de verbonden entiteiten.

 

 1. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Alle inhoud van deze website en met name het ontwerp, teksten, logo’s, merken, knoppen of andere symbolen die kunnen worden gebruikt met industriële of commerciële doeleinden zijn onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten van STOLLER EUROPE of van derden. Bijgevolg dient elk gebruik van de website of de inhoud daarvan van particuliere aard te zijn en is enig ander gebruik waarbij de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk wordt gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, getransformeerd of openbaar gemaakt uitsluitend voorbehouden aan STOLLER EUROPE. Deze handelingen mogen door geen enkele gebruiker worden uitgevoerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van STOLLER EUROPE. De gebruiker kan de elementen van het portal bekijken en deze tevens afdrukken, kopiëren en op de harde schijf van zijn computer of ander fysiek apparaat opslaan, mits dit uitsluitend voor eigen, particulier gebruik is. De gebruiker moet zich te allen tijde afzijdig houden van het onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren van alle beveiligingsapparatuur of -systemen die op de pagina’s van STOLLER EUROPE zijn geïnstalleerd.

 

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGD RECHTSGEBIED.

Deze juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd volgens en is onderworpen aan de Spaanse wet. STOLLER EUROPE en zijn gebruikers doen uitdrukkelijk afstand van enigerlei rechtsgebied en onderwerpen zich aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Alicante.

 

 1. GEGEVENSBESCHERMING.

De eigenaar verklaart uitdrukkelijk dat hij voldoet aan de vereisten conform de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, aangaande de bescherming van fysieke personen en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, de organieke wet 3/2018 van 5 december, aangaande de bescherming van persoonsgegevens en waarborging van digitale rechten en overige geldende regelgeving op elk moment en verklaart dat hij zorg draagt voor de garantie van een juist gebruik en een juiste verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases die exclusief eigendom zijn van STOLLER EUROPE, S.L. Alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen ter garantie van de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie in deze databases, conform de bepalingen in de huidige regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Daartoe wordt de gebruiker bij elk formulier waarmee persoonsgegevens worden verzameld, geïnformeerd over het bestaan van en de instemming met de toepasselijke bijzondere voorwaarden van de verwerking van zijn persoonsgegevens en wordt hij geïnformeerd over de verantwoordelijke voor het aangemaakte bestand, het adres van deze verantwoordelijke, de mogelijkheid om zijn rechten op toegang tot, rectificatie, annulering van of bezwaar tegen deze bestanden uit te oefenen, over het doel van de verwerking en de overdracht van de gegevens aan derden indien van toepassing. De gebruiker kan zijn rechten op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar op elk gewenst moment uitoefenen door een schriftelijk bericht via e-mail aan: info@stollereurope.com.

 

 1. CONTACT MET DE EIGENAAR:

Indien u suggesties of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail aan: info@stollereurope.com