fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην STOLLER EUROPE, S.L.U δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την ιδιωτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό υιοθετήσαμε κάποια τεχνικά και νομικά μέτρα για να πραγματοποιήσουμε επαρκή προστασία του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων που λάβαμε, αποθηκεύσαμε ή/και επεξεργαστήκαμε από χρήστες που επισκέφτηκαν αυτή την ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, γνωστό και ως ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) και της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των δεδομένων σας είναι:

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Διεύθυνση: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Ταχυδρομικός Κώδικας: 03203 Elche

Επαρχία (Χώρα): Αλικάντε (Ισπανία)

ΑΦΜ: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Ιστοσελίδα: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο του Αλικάντε, στον Τόμο 2082, φύλλο 192, σελίδα Α-46190, εγγραφή 1ª.

 

  • ΣΚΟΠΟΙ:

Σε περίπτωση που μας στείλετε ένα email ή συμπληρώσετε τη φόρμα ερωτήσεων στην ιστοσελίδα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουμε στα σχόλιά σας και για να σας έχουμε ενήμερους για τα νέα της εταιρείας μας.

Η αποστολή email ή της φόρμας ερωτήσεων προϋποθέτει τη συγκατάθεση του αποστολέα στην επεξεργασία των δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά εκτός και αν δηλώσετε το αντίθετο. Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τη συγκατάθεσή του με τη διαχείριση αυτών των δεδομένων σε οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@stollereurope.com

 

  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε είναι:

  1. Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, για παράδειγμα, με ενδεικτικό αλλά όχι περιοριστικό χαρακτήρα: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή email.
  2. Δεδομένα εμπορικών και φορολογικών πληροφοριών.
  3. Cookies γεωεντοπισμού.

 

  • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει θα διατηρηθούν όσο κρίνεται απαραίτητο για να απαντηθούν τυχόν αιτήσεις ή αιτήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, και σε κάθε περίπτωση αν δεν ζητηθεί η διαγραφή από τον ενδιαφερόμενο, για τον απαιτούμενο χρόνο στον οποίο πληρούνται οι νομικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την τυπολογία των δεδομένων.

 

  • ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δεν παραχωρούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τον πάροχο υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων Mailchimp. Μπορεί επίσης να παραχωρούνται σε εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο «STOLLER» ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση.

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

Η νομική βάση της διαχείρισης της σχέσης με τον ενδιαφερόμενο είναι η ρητή αίτηση του αιτήματος πληροφοριών προς συμπλήρωση της φόρμας αίτησης πληροφοριών.

Οποιαδήποτε άτομο έχει δικαίωμα να αποκτήσει επιβεβαίωση για το αν ο Κάτοχος χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οι εταίροι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, όπως και να ζητήσουν τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων, ή, και τη διαγραφή τους, όταν, και για άλλους λόγους, τα δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχτηκαν. Σε συγκεκριμένες καταστάσεις και για λόγους σχετικούς με αυτές, οι εταίροι ή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντιτεθούν στη διαχείριση των δεδομένων τους. Η STOLLER EUROPE θα σταματήσει να διαχειρίζεται τα δεδομένα εκτός περίπτωσης νόμιμων επιτακτικών λόγων, ή άσκησης της υπεράσπισης πιθανών ενστάσεων.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση comunicación@stoller.es, επισυνάπτοντας μία φωτοτυπία της ταυτότητας και περιγράφοντας ξεκάθαρα ποιο δικαίωμα επιθυμεί να ασκήσει. Ομοίως, μπορεί να πραγματοποιήσει το αίτημα ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση.

Τελικά, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν ασκήσουν ένσταση σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων ενώπιον της Ελεγκτικής Αρχής, η οποία στην Ισπανία είναι ο Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων (www.aepd.es).

 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Καθώς δεν τίθεται θέμα απόφασης καταλληλότητας και των κατάλληλων εγγυήσεων, μπορεί να πραγματοποιηθούν διεθνείς μεταφορές δεδομένων αν ισχύει κάποια από τις παρακάτω συνθήκες:

α) Ο Χρήστης έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση.

β) Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και τον υπεύθυνο διαχείρισης ή για την εκτέλεση υιοθετημένων μέτρων προ της συμβάσεως μετά από τη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

γ) Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης, προς το συμφέρον του ενδιαφερόμενου, ανάμεσα στον υπεύθυνο διαχείρισης και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για σοβαρούς λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος.

ε) Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για την σύνταξη, την εκτέλεση ή την υπεράσπιση ενστάσεων.

στ) Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου ή άλλων προσώπων, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι σωματικά ή νομικά ανίκανος για να δώσει τη συγκατάθεσή του.

ζ) Η μεταφορά πραγματοποιείται από ένα δημόσιο μητρώο που, σύμφωνα με το Δίκαιο της Ένωσης ή άλλων Κρατών Μελών, έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών στο δημόσιο και είναι ανοικτό σε δημόσια έρευνα γενικά ή σε οποιαδήποτε άτομο που μπορεί να δικαιολογήσει νόμιμο ενδιαφέρον, αλλά μόνο κατά το μέτρο που ισχύουν, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, οι συνθήκες που ορίζει το Δίκαιο της Ένωσης ή άλλων Κρατών Μελών για την εν λόγω έρευνα.

 

  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.

Αυτές οι Συνθήκες ιδιωτικότητας θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Η STOLLER EUROPE και οι Χρήστες υπόκεινται, με ρητή παραίτηση άλλης δικαιοδοσίας, σε αυτή των δικαστηρίων του Αλικάντε.